شرکت تولید سیستم آبخوری مرغداری

شرکت تولید سیستم آبخوری مرغداری با تامین آب تمیزتر به حفظ سلامت طیور و پرندگان  شما کمک می کند. ما همچنین ابیخوری مرغداری، شیلنگ های سیستم آبخوری مرغ و تنظیم کننده های جایگزین را ارائه می دهیم. آیا باید آب آشامیدنی مرغ خود را فیلتر کنید؟ ما آن را نیز داریم  ما پیشرو در تجهیزات آبخوری طیور هستیم.

کاربرد سیستم آبخوری مرغداری

  • سرمایه گذاری کم تجهیزات
  • نرخ بقای بالا
  • کارکرد با تجهیزات ساده و آسان است. در هزینه نیروی کار صرفه جویی کنید و کارایی کار را بهبود بخشید.
  • سیستم تغذیه خودکار، آشامیدن و کنترل محیط.
  • کنترل اتوماتیک تهویه و دما
  • هدر رفت اب را به حداقل مطلق کاهش میدهد